บริการของเรา

 • บริการแก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะ โรงขยะ น้ำชะขยะ รถขนขยะ
 • บริการแก้ปัญหาน้ำเสียจากโรงงาน ก่อนปล่อยออกสู่ชุมชน
 • บริการแก้ไขค่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • BOD
  • COD
  • FOG
  • TSS
  • TDS
  • และอื่นๆ
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกราะ บ่อดักไขมัน บ่อเติมอากาศ
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

ผลลัพธ์การบริการของเรา

ป้องกันปัญหาการร้องเรียน ดับกลิ่นจากบ่อขยะ รถขนขยะ สร้างบรรยากาศที่ดีในชุมชน

เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีในชุมชน รวมถึงป้องกันปัญหาที่จอาจะเกิดขึ้น ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าแนะนำวิธีการ และทำงานร่วมกัน ในการดูแลบำบัดบ่อขยะ รถขยะ ให้ไร้กลิ่น ไร้ข้อร้องเรียนจากชุมชนที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

สีของน้ำชะขยะ ก่อนและหลังบำบัด ก่อนปล่อยออกสู่ลำลางสารธณะ แก้ปัญหาเรื่องการร้องเรียนจากชุมชน

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ