SERVICE AND SOLUTIONS

โรงแรม (Hotel)

ผลลัพธ์จากบริการของเรา (โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ)

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

ผลลัพธ์แก้ปัญหาค่าคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ก่อนการบำบัด

ค่า BOD และ. ค่า TDS เกินมาตรฐาน

หลังการบำบัดเดือนที่ 2

ค่า BOD และค่า TDS ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 3

ค่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 4

ค่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

สำหรับกรณีนี้เราแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้า