หลักการและวัตถุประสงค์

บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ
 2. ที่อยู่
 3. สถานที่ติดต่อ
 4. เบอร์โทร
 5. email

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการบริการท่านในฐานะลูกค้าสินค้าและบริการของเรา รวมไปถึงการส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการจาก

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการตามที่ท่านสมัคร ร้องขอ และ เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข้อมูลของท่านเราจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
 2. เพื่อจัดส่งสินค้าหรือบริการ
 3. เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน
 4. เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท
 5. เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
 6. เพื่อการบริการหลังการขาย
 7. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
 8. เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ
 9. เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)
 10. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. กรณีที่มีกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เช่น ประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นต้น
 2. กรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทฯ จะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

 1. สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ซึ่งการขอเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
 2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to access): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 3. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ทำการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
 4. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากบริษัทฯ ได้ ซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังสามารถร้องขอให้บริษัทฯโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในรูปแบบอัตโนมัติ หรือ อาจร้องขอให้บริษัทฯ รับหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ทางเทคนิคสามารถกระทำได้
 5. สิทธิคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ
 6. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be forgotten): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีสิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
 7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification): สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 8. สิทธิร้องเรียน (Right to lodge a complaint): ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่ามีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยทันที

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

สถานที่ติดต่อ: บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 9/34 ถนน เสรีไทย แขวง รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
เบอร์โทรติดต่อ : 094-545 7999
Facebook : Pico Alive
Website : www.picoalive.com