นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการกำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำช่วยให้ค่าน้ำอยู่ในระดับมาตรฐาน (ค่า COD , BOD , PH เป็นต้น)
 • ย่อยสลายอินทรีย์สาร ไขมันได้อย่างรวดเร็ว
 • กำจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำลงได้ 30% 50%
 • มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

Service And Solutions

บำบัดน้ำเสีย หนอง คลอง บึง โรงงาน / นิคมอุตสาหกรรม บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา

 • ปัญหาสาหร่ายสีเขียว ต้นเหตุของน้ำเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น กระทบต่อสัตว์น้ำ
 • โดนปรับจากค่าน้ำทิ้งไม่ได้มาตราฐาน (ค่า pH, BOD, COD, TDS หรือ Color เป็นต้น)
 • กลิ่นเหม็น ระบบบำบัดน้ำของโรงงานทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านใกล้โรงงาน
 • คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้คุณภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงเช่น กุ้ง ปลา ไม่ดีเท่าที่ควร
 • โรคที่เกิดกับสัตว์น้ำสร้างความเสียหาย และสูญเสียรายได้อย่างมาหาศาล
 • น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์น้ำ โรงงานอุตสาหกรรม หรือบ้านเรือน ปล่อยลงสู่บึงหรือพื้นที่
 • สาธารณะ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำโดยการลด BOD / COD อีกทั้งยังเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ และปรับปรุงคุณภาพของน้ำ สีของน้ำหลังการบำบัดจะใสขึ้น
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับshock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าจากการเติมอากาศและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน เช่นค่าแรงงาน ค่าการขนส่ง
 • ลดการใช้สารเคมีเช่นโพลีเมอร์ และสารอาหารสาหรับจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดกำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมโดยลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง เพื่อลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ, ดิน และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า
 • กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ไม่ดีที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค,ท้องเสีย,ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ลดค่าบำรุงรักษา และค่าแรง
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ

โครงการนำร่องใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานในพื้นที่จริง วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่

ติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้า