Bio Max Odor Extra

Bio Max Odor Extra

นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการกำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสัย

 • นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง กำจัดกลิ่นหายใน 1 นาที
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG)
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ผลิตจากธรรมชาติ มีความเข้มข้นสูง สามารถระบุสายพันธุ์ได้ มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมาย
 • มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University

สถานที่ใช้งาน / User

 • โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน อาคารสูง
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงกำจัดขยะ
 • โรงฆ่าสัตว์
 • โรงอาหาร / ศูนย์อาหาร
 • ตลาดสด / ตลาดโต้รุ่ง
 • ฟาร์มสัตว์
 • ภัตตาคาร ร้านอาหาร
 • ระบบน้ำในชุมชน หมู่บ้าน
 • บ้านเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • กำจัดกลิ่นเหม็นบริเวณต่างๆ กลิ่นหายภายใน 1 นาที
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน
 • ลดปัญหาแมลงวัน แมลงสาบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นที่เกิดจากการสะสมของไขมัน
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG)
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายอินทรีย์สารต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • มีความเข้มข้นสูง สามารถระบุสายพันธุ์ได้ มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมาย
 • มีความปลอดภัยสูง สามารถสัมผัสได้ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ในค่าคุณภาพน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • ลดความถี่ในการตักไขมัน และปริมาณไขมันในบ่อ ปราศกลิ่นเหม็นรบกวน
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการกากตะกอน
 • ลดการเติมอากาศในระบบบำบัด ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เร่งกระบวนการการย่อยสลายของเสียในระบบ ประหยัดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดต้นทุน ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง ( coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับ shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการปล่อยสารพิษ และสารเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อม
 • ผลิตจากธรรมชาติ ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง ระหว่าง นวัตกรรม พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
รายงานผลการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์/ISOLATION’S REPORT จากสถาบัน BIOTEC a member of NSTDA  

Enzyme activity testing roport

By NCTC : NSTDA Characterization and Testing Service Center

 
NEOTRON, ITALY 
Saga University of Japan 
Hong Kong Baptist University (HKBU) 
PSB Corporation Singapore 
The Chinese University of Hong Kong 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีบ้าง ไม่มีบ้าง
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาทีไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้อย่่างรวดเร็ว 
ย่อยสลายน้ำมันได้ 
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้ 
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin 
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย 
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ ) 
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้) 
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม) 
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด) 
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ
นวัตกรรม พิโก  จุลินทรีย์จุลินทรีย์ทั่วไป
• ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย• ราคาแพงกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน• ไม่รับรองความปลอดภัย
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 5 ชนิด• จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที• อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu)• ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
• ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี• มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
• การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี• เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
• ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ• ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

ผลงานของเรา

Pico - Bio Max Odor Extra

บริการแก้ไขปัญหาเรื่องการกำจัดกลิ่นเหม็น บำบัดน้ำเสีย ย่อยสลาย ไขมัน น้ำมัน (FOG) และของเสีย

 • ถูกร้องเรียน ปลอยน้ำเสียลงชุมชน กลิ่นจากบ่อ / ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ปรับหนัก โดนปรับ ค่าน้ำไม่ได้มาตรฐาน
 • กลิ่นเหม็นจากบ่อดักไขมัน
 • ชุมชนไม่น่าอยู่ ถูกร้องกลิ่นเหม็นย้อนจากท่อเดรน แก้ไม่หาย
 • ขยะส่งกลิ่น กลิ่นจากห้องขยะ
 • อากาศไม่ปลอดภัย ลูกบ้านโวย กลิ่นจากช่องแอร์

Service And Solutions

บริการของเรา

 • บริการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นแบบครบวงจร One Stop Service
 • จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย
 • บริการให้คำปรึกษา อบรมพนักงานเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ทดแทนการใช้สารเคมี
 • ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มี ปัญหา หรือคำถามเชิงวิชาการ และที่ต้องการวิเคราะห์
 • ให้การบริการก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์
 • ให้บริการตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • ช่วยสลายไขมันน้ำมัน และ ไขมัน (FOG)
 • ลดการผลิต และ การจัดการกากตะกอน
 • เพิ่มกำลังการผลิตของโรงงาน การหลีกเลี่ยงเงินทุน
 • ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • ลดความต้องการการเติมอากาศ ประหยัดพลังงาน
 • ลดไฮโดรเจนซัลไฟด์แอมโมเนีย และ ไนเตรต
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และ ลดก๊าซพิษโดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และ กลิ่นหืนเน่า เป็นต้นฯ
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรง เช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง (E. coli, Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้น ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัด หรือ ลดการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • การใช้ประโยชน์ในการบำบัดกลิ่นและน้ำเสีย
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้น ในระบบบำบัดน้ำเสีย และ บ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งจากบ่อดักไขมัน ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (Start Up) และช่วยรองรับ Shock Load ได้เป็นอย่างดี
 • ช่วยลดค่า บีโอดี BOD, COD ตะกอนแขวนลอย และค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัด กำจัดเชื้อโรคต่าง ๆ อย่างได้ผลฃ
 • สร้างสรรค์สังคมลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง ลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ ดิน และ สิ่งแวดล้อม

สถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

 • พื้นโรงงานอุตสาหกรรม บ่อกำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (น้ำเขียวเหนียวหนืด)
 • บ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำที่มีสีน้ำเขียวเข้ม
 • บ่อดักไขมัน
 • บ่อดักอากาศ
 • ตลาดสด
 • อพาร์ทเม้นท์ คอนโด บ้านเช่า ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด
 • ห้องส้วม ส้วมอืดตัน
 • โถปัสสาวะ และพื้นห้องน้ำ
 • ห้องครัว อ่างล้าง หรือท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน
 • บ้าน/พรม/ที่นอน/ ช่องแอร์ ฯลฯ
 • สถานที่อื่น ๆ ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น ฯลฯ