บริการของเรา

 • บริการแก้ไขค่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • BOD
  • COD
  • FOG
  • TSS
  • TDS
  • และอื่นๆ
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกราะ บ่อดักไขมัน
 • บริการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กำจัดไขมันในท่อ
 • บริการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

ผลลัพธ์จากบริการของเรา (โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ)

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

ผลลัพธ์แก้ปัญหาค่าคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ก่อนการบำบัด - ค่า BOD และ. ค่า TDS เกินมาตรฐาน

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 2 - ค่า BOD และค่า TDS ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 3 - ค่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

ผลลัพธ์หลังการบำบัดเดือนที่ 4 - ค่าคุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ