Pico Wastedwater Treatment

Pico Wastedwater Treatment

นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการกำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำช่วยให้ค่าน้ำอยู่ในระดับมาตรฐาน (ค่า COD , BOD , PH เป็นต้น)
 • ย่อยสลายอินทรีย์สาร ไขมันได้อย่างรวดเร็ว
 • กำจัดเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายได้
 • ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำลงได้ 30% 50%
 • มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ

Service And Solutions

บำบัดน้ำเสีย หนอง คลอง บึง โรงงาน / นิคมอุตสาหกรรม บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา

 • ปัญหาสาหร่ายสีเขียว ต้นเหตุของน้ำเสีย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น กระทบต่อสัตว์น้ำ
 • โดนปรับจากค่าน้ำทิ้งไม่ได้มาตราฐาน (ค่า pH, BOD, COD, TDS หรือ Color เป็นต้น)
 • กลิ่นเหม็น ระบบบำบัดน้ำของโรงงานทำงานอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการร้องเรียนจากชาวบ้านใกล้โรงงาน
 • คุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐานส่งผลให้คุณภาพสัตว์น้ำที่เลี้ยงเช่น กุ้ง ปลา ไม่ดีเท่าที่ควร
 • โรคที่เกิดกับสัตว์น้ำสร้างความเสียหาย และสูญเสียรายได้อย่างมาหาศาล
 • น้ำเสียจากฟาร์มสัตว์น้ำ โรงงานอุตสาหกรรม หรือบ้านเรือน ปล่อยลงสู่บึงหรือพื้นที่
 • สาธารณะ ส่งผลให้น้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชน

บริการของเรา

 • บริการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นแบบครบวงจร One Stop Service
 • จำหน่ายจุลินทรีย์กำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน บำบัดน้ำเสีย
 • บริการให้คำปรึกษา อบรมพนักงาน เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม จุลินทรีย์ เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทดแทนการใช้สารเคมี
 • ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่มี
 • ปัญหา หรือคำถามเชิงวิชาการ และที่ต้องการวิเคราะห์
 • ให้การบริการก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์
 • ให้บริการตลอดอายุการใช้งาน

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

 • เพิ่มประสิทธิภาพในระบบบำบัดน้ำโดยการลด BOD / COD อีกทั้งยังเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ และปรับปรุงคุณภาพของน้ำ สีของน้ำหลังการบำบัดจะใสขึ้น
 • ลดกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดขึ้นในระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อดักไขมัน
 • ลดปริมาณไขมันโดยไม่ต้องตักทิ้งในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (start up) และช่วยรองรับshock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการใช้พลังงานโดยเฉพาะไฟฟ้าจากการเติมอากาศและการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) และประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน เช่นค่าแรงงาน ค่าการขนส่ง
 • ลดการใช้สารเคมีเช่นโพลีเมอร์ และสารอาหารสาหรับจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดกำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างได้ผล
 • สร้างสรรค์สังคมโดยลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวันลง เพื่อลดสารเคมีตกค้างในแหล่งน้ำ, ดิน และสิ่งแวดล้อม
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุต่างๆ และลดก๊าซพิษ พวกก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า
 • กลิ่นเหม็นหืน โดยการย่อยสลายจนกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์,น้ำและก๊าซไนโตรเจน ซึ่งปราศจากกลิ่นเหม็น
 • ลดจุลินทรีย์ไม่ดีที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่นโรคอหิวาตกโรค,ท้องเสีย,ไทฟอยด์ ฯลฯ
 • ช่วยในการกำจัดน้ำเสีย ทำให้น้ำสะอาดขึ้นปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
 • กำจัดหรือควบคุมการเติบโตของ สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ในน้ำ
 • ช่วยเร่งระบบการย่อยสลายของเสีย กำจัดโคลนเลน
 • ลดการใช้สารเคมี, ยา ในการป้องกันและรักษา, ลดต้นทุนการผลิต กำไรมากขึ้น
 • ลดค่าบำรุงรักษา และค่าแรง
 • ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้ และผู้บริโภค
 • ลดการสะสมของสารพิษในดิน และแหล่งน้ำ
มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?

นวัตกรรม พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

World Health Organization (WHO)
U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
NEOTRON, ITALY
Saga University of Japan
Seoul Food and Drug Administration
Hong Kong Baptist University (HKBU)
PSB Corporation Singapore
The Chinese University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ระบบมารตฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 URS
และอื่นๆอีกหลายที่รับรอง
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้ ไม่ต้องดูดทิ้ง
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)

นวัตกรรม พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์

จุลินทรีย์ทั่วไป

• ผลิตภัณฑ์ได้รับรองรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
• ส่งออกทั่วโลก มากกว่า 100 ประเทศ นานกว่า 30 ปี
• ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย • ราคาแพงกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน • ไม่รับรองความปลอดภัย
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 7 ชนิด • จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที • อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu) • ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
• ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี • มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
• การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี • เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
• ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ • ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป

Reviews & Case Studies

REVIEWS & CASE STUDIES 1
โครงการบำบัดน้ำเสียที่บึงหนองโคตร

วางแผนการประชุมการบำบัดน้ำเสียที่บึงหนองโคตร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะมีการอบรม และแนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลอาคารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยสามารถแยกอบรมในแต่ละแผนกทั้งฝ่ายช่าง ฝ่ายแม่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการใช้งานและให้คำปรึกษาโดยตลอด

สำรวจพื้นที่และดูหน้างาน

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

โครงการนำร่องใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าทำงานในพื้นที่จริง วางแผนแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่บึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่

REVIEWS & CASE STUDIES 2
โครงการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งน้ำที่ประเทศจีน

การใช้พิโกอะไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งน้ำ ที่ประเทศจีน น้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (COD , BOD , PH ของ บึง คลอง ดีขึ้น)

REVIEWS & CASE STUDIES 3
โครงการบำบัดน้ำเสียสนามกอล์ฟ

น้ำเสียที่ได้รับการบำบัดจากต้นทางด้วยจุลินทรีย์ ทำให้การปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วออกไปสู่ ธรรมชาติ สะอาด และจุลินทรีย์ที่เหลือจะช่วยลดจำนวนสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินช่วยให้ แหล่งน้ำธรรมชาติ สะอาด สัตว์น้ำจึงมีอาหารแพลงตอนได้อย่างต่อเนื่อง

REVIEWS & CASE STUDIES 4
AMATA NAKORN ปัญหากลิ่นเหม็นเน่าในคลอง และมีสาหร่ายสีเขียวเต็มคลอง

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

REVIEWS & CASE STUDIES 5
WASTE WATER TREATMENT (SBR SYSTEM) ผลลัพธ์การใช้งานในบ่อบำบัด น้ำเสียบริเวณภายนอกอาคาร

การใช้พิโกอไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร จากการติดตามผลหลังการใช้งานเพียง พบว่ากลิ่นหายน้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (BOD ของอาคารนี้ดีขึ้นได้หากใช้อย่างต่อเนื่อง)

REVIEWS & CASE STUDIES 6
EASTERN SEA BOARD WASTE WATER TREATMENT - OXIDATION LAGOON & WET LAND

ก่อนบำบัด

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้

การติดตามผลตรวจค่าน้ำเช็กค่าน้ำ

REVIEWS & CASE STUDIES 4
การบำบัดคลองในโรงงานอุตสาหกรรม

ภาพรวมของปัญหาก่อนบำบัดวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00 น.

กระบวนการบำบัด

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการบำบัดเพียง 6 ชั่วโมง ที่เวลาที่ 16:00 น.

Before and After

REVIEWS & CASE STUDIES 8
Case Study in Eastern China

REVIEWS & CASE STUDIES 5
ผลลัพธ์การใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณภายนอกอาคาร

การใช้พิโกอไลฟ์ในระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร จากการติดตามผลหลังการใช้งานเพียง พบว่ากลิ่นหายน้ำในบ่อใสขึ้น และไขมันที่ลอยอยู่นิ่มขึ้นและย่อยสลายลงอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ค่าน้ำ (BOD ของอาคารนี้ดีขึ้นได้หากใช้อย่างต่อเนื่อง)

REVIEWS & CASE STUDIES 6
ขจัดกลิ่นและอินทรียวัตถุในบ่อบำบัดน้ำเสีย

กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากบ่อบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมัน กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในแหล่งน้ำ ลดการใช้ไฟ และการซ่อมบำรุงมอเตอร์, ปั๊ม ย่อยสลายสารอินทรีที่อยู่ในน้ำทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้น

REVIEWS & CASE STUDIES 11
เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ

นวัตกรรมพิโกอะไลฟ์สามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา ให้น้ำมีคุณภาพที่ดี เสมือเป็นบ่อใหม่อยู่เสมอส่งผลให้คุณภาพของสัตว์น้ำในบ่อดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหารุนแรงของโรคที่เกิดจากไวรัสในบ่อน้ำได้ดี เป็นการลดอัตราการสูยเสีย ลดต้นทุนการดูแล เพิ่มผลผลิต และเพิ่มกำไรให้กับผู้เลี้ยง

Documents: เอกสารอ้างอิง

 • Wastewater Treatment ราคาพิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม) ราคา 600 บาท

 • Wastewater Treatment ราคาพิเศษ 450 บาท

  (1 ซอง บรรจุ 100 กรัม) ราคา 600 บาท

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate