บริการของเรา

 • บริการแก้ไขค่าคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
  • BOD
  • COD
  • FOG
  • TSS
  • TDS
  • และอื่นๆ
 • บริการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกราะ บ่อดักไขมัน
 • บริการแก้ปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กำจัดไขมันในท่อ
 • บริการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น กลิ่นเน่า กลิ่นไม่พึงประสงค์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงงาน
 • บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • ดูแล และให้การบริการทั้งก่อนการขาย และติดตามผลลัพธ์

ผลลัพธ์จากบริการของเรา

การบำบัดคลองหลังโรงงาน

ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการบำบัดเพียง 6 ชั่วโมง ที่เวลาที่ 16:00 น.

ผลงานการบำบัดบ่อบำบัดน้ำเสียภายนอกอาคาร

ผลลัพธ์แก้ปัญหาค่าคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน ให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ก่อนการบำบัด  – บ่อผึ่ง บ่อบำบัดน้ำเสียนอกอาคาร มีค่า COD, Ammonia และเชื้อโรคต่างๆสูง

หลังการบำบัด –  บ่อผึ่ง บ่อบำบัดน้ำเสียนอกอาคาร มีค่า COD, Ammonia และเชื้อโรคต่างๆ ลดลงอย่างชัดเจน

ตัวอย่างผลลัพธ์หลังการบำบัด 2

ก่อนการบำบัด  – บ่อบำบัดบ่อสุดท้าย มีค่า COD, Ammonia และเชื้อโรคต่างๆสูง

หลังการบำบัด –  ค่า COD , Ammonia และเชื้อโรคต่างๆลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ลูกค้าของเรา

ได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำ