นวัตกรรมจุลินทรีย์ เพื่อการกำจัดกลิ่น ย่อยสลายไขมัน

 • นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง กำจัดกลิ่นหายใน 1 นาที
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG)
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • ผลิตจากธรรมชาติ มีความเข้มข้นสูง สามารถระบุสายพันธุ์ได้ มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมาย
 • มีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

Documents

Acute single oral toxicity experiment in rats – Saga University, Japan
Aflatoxin Testing of Health Supplement – PSB Corporation
การยับยั้งการเจริญของเชื้อรา – Kasetsart University
Growth Inhibition of Microorganisms – Kasetsart University
Effect of PICO on Growth Inhibition of Microorganisms
การวิจัยการศึกษาผลของ PiCO ต่อ Malachite Greening ในน้ำ – Hong Kong Baptist University (HKBU)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สถาบัน วว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร,คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร จำกัด (LCFA)
การทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ –  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันกลางรับตรวจสอบคุณภาพ ยุโรป (NEOTRON, ITALY)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)TÜV SÜD PSB Thailand
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Toxicity study of Sanson Pico Biocatalyst –  Hong Kong
LD 50 Toxicity 1
LC-MS/MS Method Package for Residual Pesticides By Shimadzu, Japan
Provides unit of the test report is Hong Kong Baptist Church University

สถานที่ใช้งาน / User

 • โรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน อาคารสูง
 • โรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงกำจัดขยะ
 • โรงฆ่าสัตว์
 • โรงอาหาร / ศูนย์อาหาร
 • ตลาดสด / ตลาดโต้รุ่ง
 • ฟาร์มสัตว์
 • ภัตตาคาร ร้านอาหาร
 • ระบบน้ำในชุมชน หมู่บ้าน
 • บ้านเรือน

ประโยชน์ที่ได้รับ / Benefits

 • กำจัดกลิ่นเหม็นบริเวณต่างๆ กลิ่นหายภายใน 1 นาที
 • กำจัดกลิ่นเหม็นเน่าที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ต่าง ๆ และลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะก๊าซแอมโมเนีย, ก๊าซไข่เน่า และกลิ่นหืนเน่า เป็นต้น
 • กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน
 • ลดปัญหาแมลงวัน แมลงสาบ กลิ่นไม่พึงประสงค์ กลิ่นที่เกิดจากการสะสมของไขมัน
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายไขมัน น้ำมัน ลดค่า (FOG)
 • ประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายอินทรีย์สารต่างๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่า BOD, COD, SS, ตะกอนแขวนลอยและค่าอื่นๆ ในน้ำเสีย
 • มีความเข้มข้นสูง สามารถระบุสายพันธุ์ได้ มีใบรับรองจากสถาบันชั้นนำมากมาย
 • มีความปลอดภัยสูง สามารถสัมผัสได้ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
 • เพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย ในค่าคุณภาพน้ำเสียเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • ลดความถี่ในการตักไขมัน และปริมาณไขมันในบ่อ ปราศกลิ่นเหม็นรบกวน
 • ลดปริมาณกากตะกอน (Sludge) ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริการจัดการกากตะกอน
 • ลดการเติมอากาศในระบบบำบัด ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย
 • เร่งกระบวนการการย่อยสลายของเสียในระบบ ประหยัดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ลดการใช้สารเคมี ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดต้นทุน ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ
 • ลดเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงเช่น อหิวาต์ (Vibrio cholerae), โรคท้องเสียท้องร่วง ( Coli,Salmonella), อาหารเป็นพิษ (Clostridium botulinum) รวมทั้งโรคร้ายหลายชนิด ที่มีอันตรายต่อชีวิต
 • ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นระบบ (Start up) และช่วยรองรับ Shock load ได้เป็นอย่างดี
 • ลดการปล่อยสารพิษ และสารเคมีลงสู่สิ่งแวดล้อม
 • ผลิตจากธรรมชาติ ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงข้อเปรียบความแตกต่าง

ระหว่างนวัตกรรม พิโก อะไลฟ จุลินทรีย์ และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

มีงานวิจัยและผ่านการรับรองจากหลากหลายสถาบันทั้งต่างประเทศและในประเทศ หรือ ไม่?
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
รายงานผลการคัดแยกสายพันธุ์จุลินทรีย์/ISOLATION’S REPORT จากสถาบัน BIOTEC a member of NSTDA
Enzyme activity testing roport By NCTC : NSTDA Characterization and Testing Service Center
NEOTRON, ITALY
Saga University of Japan
Hong Kong Baptist University (HKBU)
PSB Corporation Singapore
The Chinese University of Hong Kong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบ้าง ไม่มีบ้าง
การจำกัดเชื้อโรคและสารเคมี ได้ หรือ ไม่
นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
กำจัดกลิ่นเหม็นได้ภายใน 1 นาที ไม่ได้
ย่อยสลายไขมันได้อย่่างรวดเร็ว
ย่อยสลายน้ำมันได้
กำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้
สามารถทำลาย สารพิษ Aflatoxin
กำจัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
กำจัดเชื้อโรค Ecoline (อีโคไล คือแบคทีเรียที่พบได้ในลำไส้ของคนและสัตว์ )
กำจัดเชื้อโรค Samonella (เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปท่อนไม่สร้างสปอร์ที่เป็นสาเหตุของอาหารเป็นพิษที่พบได้บ่อยที่สุด และจำนวนแบคทีเรียชนิดนี้ในอาหารเพียงเล็กน้อยทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้)
กำจัดเชื้อโรค Legionaire (เป็นโรคจากแบคทีเรียที่อาจทำให้เกิด โรคทางเดิน-หายใจหรือปอดบวม)
กำจัดเชื้อโรค Shigella (เป็นแบคทีเรียก่อโรค ที่ติดต่อผ่านทางอาหารทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ ทำให้เกิดโรคบิด)
ข้อเปรียบเทียบอื่นๆ
นวัตกรรม พิโก  จุลินทรีย์ จุลินทรีย์ทั่วไป
• ราคาถูกกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย • ราคาแพงกว่า เมื่อคิดจากผลลัพธ์และผลการใช้งานต่อหน่วย
• มีความปลอดภัยสูงต่อคน สัตว์ พืช สิ่งแวดล้อม จากหลากหลายสถาบัน • ไม่รับรองความปลอดภัย
• ประกอบด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์ 5 ชนิด • จุลินทรีย์ชนิดเดียวหรือไม่แจ้งชนิด
• อยู่ในรูปเซลล์แห้งที่มีชีวิต ทำงานทันที • อยู่ในสภาพที่มีชีวิต, สปอร์ ต้องเพาะ12-24 ชม.
• ระบุความเข้มข้นได้ (1 กรัมมีอย่างน้อย 6 x 107 Cfu) • ไม่ระบุความเข้มข้น หรือต่อกรัม มีน้อยกว่าหลายเท่าตัว
• ไม่ผ่าเหล่า ทนต่อสารเคมี • มีโอกาสผ่าเหล่าได้ เพราะมีการต่อเชื้อเรื่อยๆ
• การเก็บรักษาง่าย สะดวก (ชอบแดด ชอบอุ่นๆ) มีอายุเก็บรักษานาน 2 ปี • เก็บรักษาที่มืด ห้ามโดนแดด (อายุเก็บสั้น)
• ประสิทธิภาพสูง ได้รับการยอมรับ ผลการทดลองทั้งในและต่างประเทศ • ประสิทธิภาพจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีการต่อเชื้อครั้งต่อไป