ผู้นำนวัตกรรม การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Pico Alive Solutions, Simple and Sustainable

ABOUT PICO ALIVE

PICO ALIVE ให้บริการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการแบบครบวงจร One Stop Service อีกทั้งยังรับผลิต และจำหน่าย จุลินทรีย์ส่งออกทั่วโลก ได้รับมาตราฐาน มากมาย

นวัตกรรมจุลินทรีย์มีคุณสมบัติที่ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ทั่วไปหลายเท่าตัว นวัตกรรมจุลินทรีย์พิโกอะไลฟ์ เป็นแบบ Pure Culture สกัดจากธรรมชาติและถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดีที่สถาบัน ATCC สหรัฐอเมริกา ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั่วโลก นำไปใช้ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเห็นผล และเป็นประจักษ์ เป็นการลดการใช้สารเคมี ใช้นวัตกรรมจุลินทรีย์จากธรรมชาติ บำบัดธรรมชาติ คืนธรรมชาติที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยนวัตกรรมจุลินทรีย์ของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาในหลากหลายอุตสาหกรรม

Service and Solution

 • บริการดูแลและแก้ไขปัญหา บ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน เต็ม ส่งกลิ่น ท่อเต็มและปัญหาต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา บริการแก้ปัญหาค่าน้ำไม่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมควบคุมมลพิษ เช่น ค่า COD, ค่า BOD, ค่า TSS เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหา ระบบบำบัดน้ำเสีย ลดค่าใช้จ่าย ลดแรงงานในการควบคุมดูแลระบบ
 • บริการแก้ปัญหาเรื่องกลิ่น กำจัดกลิ่นเหม็นตามพื้นที่ต่างๆ กลิ่นเหม็นจากบ่อขยะ กลิ่นเหม็นจากตลาดสด กลิ่นเหม็นจากท่อระบายน้ำของเมือง กลิ่นเหม็นโรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มสัตว์ และอื่นๆ อันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • บริการแก้ปัญหา บำบัดบึง คลอง หนอง บ่อเลี้ยงกุ้ง บ่อเลี้ยงปลา น้ำเสียในบ่อ บริเวณรอบอาคารหรือระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสากรรม นิคมอุตสาหกรรม ทีมีปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น กำจัดสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน ปัญหาการจัดการน้ำเสียของชุมชน มลพิษทางน้ำสำหรับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมภาคเอกชน การประมง และเลี้ยงสัตว์น้ำ

ภาพรวมเทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้ศึกษาการปรากฏตัวของจุลินทรีย์ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมานานหลายปี ทำการค้นหาคำตอบสำหรับปัญหาสิ่งแวดล้อมกลุ่มจุลินทรีย์กลายเป็นจุดสนใจของการศึกษาจำนวนมาก การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของจุลินทรีย์ธรรมชาติเหล่านี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี พิโก เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อนักจุลชีววิทยาระบุกลุ่มจุลินทรีย์ที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งมีความสามารถในการเร่งการย่อยสลายของเสียอินทรีย์ในบ่อกุ้ง ต่อมาเขาได้ศึกษาค้นคว้าเงื่อนไขที่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะเติบโต

ปัจจุบันเทคโนโลยี พิโก ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเนื่องจากเป็นวิธีการย่อยขยะอินทรีย์ที่เป็นธรรมชาติอินทรีย์และปลอดภัยลดกลิ่นและการปล่อยมลพิษเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ปัจจุบันมีการจัดจำหน่ายและใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอเมริกา

ผลิตภัณฑ์พิโก สามารถช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดในยุคของเราได้เป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการใช้กระบวนการ “ธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ” เพื่อคืนธรรมชาติที่ดีให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เราให้บริการและสร้างโซลูชั่นที่เหนือกว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม

CEO-Pico-คุณจีรศักดิ์-นาคานารา

นวัตกรรม พิโก จุลินทรีย์ เป็นแบบ Pure Culture สกัดจากธรรมชาติและถูกนำไปเก็บเพาะเลี้ยงเชื้ออย่างดี
ที่
สถาบัน ATCC สหรัฐอเมริกา ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์บริสุทธิ์หลัก 5 ชนิด ที่ประกอบไปด้วย Lactic Acid Bacteria(LAB) 3 ชนิด และ ยีสต์ 2 ชนิด

1. Pediococcus acidilactici (LAB) 5.0*107cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

2. Pediococcus pentosaceus (LAB) [4.0 x 106 cfu/g]

 • ผลิตกรดแลคติกและ สารชีวนะ Pediocins
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่เป็นโทษ เช่นVibrio cholerae, E. coli, Salmonellasp. etc.
 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่เป็นโทษ เช่น Clostridium botulinum,C. perfiengens, Staphylococcus aureusetc.

3. Bacillus amyloliquefaciens [6.2*107cfu/g]

เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารIturins (Antifungal Agent)ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อราหลายชนิด อาทิเช่น Aspergillus, Fusarium, Candida etc. และผลิตเอนไซม์อีกหลายชนิด ได้แก่ Amylase, Lipase, Protease,Peptidase, Sucrase

4. Yeast Pichiafarinosa [8.2*107 cfu/g]

พบไม่มากนักในธรรมชาติผลิตสาร ToxinsKiller ที่ทำลายความเป็นพิษของสารพิษ Aflatoxins, MycotoxinsและEndotoxins

5. Yeast Dekkera anomala [7.0*107 cfu/g]

มีความสามารถย่อย แป้งและนํ้าตาลให้เป็นกรดนํ้าส้ม (aceticacid) โดยตรง และผลิตเอนไซม์หลายชนิด ได้แก่Cellulase, Pectinase, Lignase, Amylase, Hemicellulase และ Xylanase

พิโก คืออะไร ?

 • ตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีใหม่ที่ช่วยเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางชีวเคมี
 • ประกอบด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติเอนไซม์และเมตาบอไลต์โมเลกุลขนาดเล็ก
 • ได้รับการรับรองด้านอินทรีย์และไม่ดัดแปลงพันธุกรรม

พิโก ทำอย่างไร ?

 • กระบวนการหมักที่ละเอียดอ่อนและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ
 • ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นผงแห้งสีน้ำตาลอ่อน

พิโก ใช้งานอย่างไร ?

 • สำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ควรผสมกับน้ำประปาที่อุณหภูมิ 30°C เป็นเวลา 12-24 ชั่วโมงในการเปิดใช้งานใหม่
 • นำไปใช้ในรูปของเหลวที่ความเข้มข้นที่เหมาะสม

ทำไมถึงมีเอกลักษณ์ ?

 • ความเร็วและประสิทธิภาพ
 • ทำงานกับสารอินทรีย์ในวงกว้าง
 • การใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง
 • มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

โหมดการทำงาน

ในพื้นที่บำบัดของเสียเรามุ่งเน้นไปที่กลไกสามประการซึ่งแต่ละกลไกมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน:

 • เอนไซม์นอกเซลล์
 • เอนไซม์ภายในเซลล์
 • การเคลื่อนย้ายสายพันธุ์จุลินทรีย์

กลไกทั้งสามนี้รวมกันในองศาที่เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเฉพาะของระบบชีวภาพเพื่อให้บรรลุประโยชน์หลายประการดังที่สรุปไว้ในภาพหน้าถัดไป

ในพืชไร่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าสิ่งมีชีวิตบาซิลลัสซับติลิสมีประโยชน์ต่อดินและพืช สายพันธุ์บาซิลลัสซับทิลิสที่มีอยู่ในกลุ่ม พิโก ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าแบคทีเรียบาซิลลัสอื่น ๆ สิ่งมีชีวิต พิโก ทำงานเพื่อเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและร่วมกันปรับปรุงการมีสารอาหารเพิ่มการเจริญเติบโตของรากและห้ามการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่เป็นประโยชน์ ผลการศึกษาเหล่านี้นำเสนอโดย Helena Research และ Center for Applied Horticultural Research ในแคลิฟอร์เนียรวมถึงการใช้งานภาคสนามเชิงพาณิชย์หลายรายการโดยผู้ปลูกทั่วโลก

กลไกทั้งสามนี้รวมกันในการเปลี่ยนแปลงองศาเพื่อให้บรรลุประโยชน์หลายประการ

การรับรองอินทรีย์

กระทรวงเกษตรแห่งรัฐวอชิงตัน (WSDA) ได้รับรองผลิตภัณฑ์ พิโก หลายรายการว่าเป็นวัสดุอินทรีย์ การรับรองดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรอินทรีย์ทั่วสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ พิโก เป็นปุ๋ยการปรับปรุงดินหรือตัวช่วยในการผลิตปศุสัตว์ การรับรองยังเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรแบบดั้งเดิมที่ต้องการลดการใช้วัสดุที่ไม่ใช่อินทรีย์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ EPA ในปัจจุบันที่ต้องลดการโหลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส รายการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมดแสดงอยู่ด้านล่าง:
Product Name Material Type
Pico – Odor Extra Processing & Handling
Pico – Wastewater Treatment Processing & Handling
Pico – Crop Fertilizer & Soil Amendment
Pico – Hydroponic Fertilizer & Soil Amendment
Pico – AquaFarm Livestock Production Aid
โครงการอาหารอินทรีย์ WSDA ปกป้องผู้บริโภคและสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ตาม WSDA โดยการรับรองความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารอินทรีย์ ผ่านการกำหนดมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และรับรองผู้ผลิตผู้แปรรูปและผู้จัดการอินทรีย์ การรับรองยังหมายความว่าผลิตภัณฑ์ พิโก ผลิตขึ้นโดยไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) รังสีไอออไนซ์กากตะกอนน้ำเสียหรือวิธีการอื่น ๆ ที่เป็นข้อยกเว้น ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเราเชื่อว่ารูปแบบการออกฤทธิ์ที่โดดเด่นคือผ่านการเสริมทางชีวภาพ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการผลิตกุ้งแบบเข้มข้นควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของสารเมตาโบไลต์ เช่น Pediocins ซึ่งยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย กรดแลคติก จากการศึกษาล่าสุดที่ Texas A&M University โดยดร. แอดดิสัน ลอว์เรนซ์ แสดงให้เห็นถึงผลที่ชัดเจนของเทคโนโลยี พิโก ในการปรับปรุงการเจริญเติบโตของกุ้งความสามารถในการอยู่รอดและการเปลี่ยนอาหาร ร่วมกับ ดร. ลอว์เรนซ์ นอกจากนี้ พิโก ยังได้พัฒนาวิธีการคัดกรองที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการประเมินผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งแบบเข้มข้น

ทำไม พิโก จึงไม่เหมือนใคร ?

ความเร็วและประสิทธิภาพ

เทคโนโลยี พิโก สร้างปฏิกิริยาทางชีวเคมีขั้นสูงซึ่งทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าทางเลือกอื่น ๆ เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกมซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์กับ บริษัท ชั้นนำในตลาด

สเปกตรัมกว้าง

เทคโนโลยี พิโก ประกอบด้วยไฮโดรไลซ์ ที่มีประสิทธิภาพและออกซิไดซ์วัสดุอินทรีย์ที่ซับซ้อนหลากหลายชนิดให้เป็นวัสดุขนาดเล็กช่วยกำจัดของเสีย ลดกลิ่นและสารอินทรีย์ระเหย ปรับปรุงคุณภาพน้ำ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและการดูดซึมสารอาหารจากพืช

ฟังก์ชั่นกว้าง

เทคโนโลยี พิโก มีการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่หลากหลายรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพืชไร่การเกษตรสัตว์การบำบัดน้ำเสียการจัดการของเสียและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค

เงื่อนไขการใช้งานกว้าง

เทคโนโลยี พิโก ได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งอุณหภูมิความเค็ม pH คลอรีนการปรากฏตัวของเชื้อโรคและปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

สิ่งแวดล้อม

เทคโนโลยี พิโก  ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเพิ่มผลลัพธ์สูงสุดในขณะที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ลูกค้าบางส่วนของเรา

Research and Certificate