อบรมพนักงานเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญจะมีการอบรม และแนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลอาคารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยั่งยืน โดยสามารถแยกอบรมในแต่ละแผนกทั้งฝ่ายช่าง ฝ่ายแม่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการใช้งานและให้คำปรึกษาโดยตลอด