You are currently viewing วิธีบำบัดน้ำเสียของโรงงานน้ำตาล มีวิธีการอย่างไร?

หากพูดถึงโรงงานน้ำตาล น้ำเสียจากโรงงานน้ำตาลจะมีค่า BOD ค่อนข้างสูง มีความสกปรกมาก แต่เป็นพวกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เนื่องจากน้ำเสียจากโรงงานประเภทนี้มีความสกปรกค่อนข้างสูง ดังนั้นถ้าเป็นไปได้หลังผ่านระบบบำบัดแล้ว ไม่ควรปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกโรงงานหรือที่นิยมเรียกว่า Zero discharge ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโรงงานประเภทนี้ต้องการระบบตกตะกอนก่อนเพื่อแยกกากหรือของแข็งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดน้ำเสียที่มี BOD สูงมาก ๆ อาจใช้บ่อตกตะกอน หรือถังตกตะกอน ถ้าต้องการให้มีประสิทธิภาพควรออกแบบระบบตกตะกอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้ากำจัดของแข็งเหล่านี้ได้หมด จะทำให้น้ำเสียมีความสกปรกน้อยลงมาก ง่ายในการบำบัดต่อไป หลังจากนี้ควรใช้ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพเพื่อลด BOD ลงให้เหลือน้อยที่สุด น้ำทิ้งที่ได้อาจนำไปผ่านระบบกรองทรายเพื่อให้ได้น้ำใสปราศจากของแข็งแขวนลอย สามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ หรือไปช่วยเพิ่มปุ๋ยให้แก่ดินสำหรับการเพาะปลูกต่อไป ถ้าน้ำเสียมีปริมาณไม่มาก อาจเลือกใช้วิธีระเหยให้เหลือแต่ตากแห้ง นำไปใช้เป็นปุ๋ยต่อไป ถ้ามีพื้นที่จำกัดสำหรับบำบัดน้ำเสีย อาจเลือกใช้วิธี Coagulation เข้าช่วยเสริมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบำบัด

ใส่ความเห็น