You are currently viewing วิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักวิชาการ ควรมีลักษณะอย่างไร

1. ไม่ทำให้บริเวณที่กำจัดขยะเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงนำโรคเช่น แมลงวัน ยุง และแมลงสาบ เป็นต้น

2. ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนแก่ แหล่งน้ำและพื้นดิน

3. ไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

4. ไม่เป็นสาเหตุแห่งความรำคาญ อันเนื่องมาจากเสียง กลิ่น ควัน และฝุ่นละออง

ดังนั้น วิธีการกองทิ้งบนดิน การนำไปทิ้งลงทะเล รวมทั้งการเผากลางแจ้ง ถือว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้เกิดปัญหาภาวะมลพิษ ต่อสภาพแวดล้อม สำหรับ วิธิที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็นวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยู่ อย่างถูกหลักสุขาภิบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี   3 วิธีคือวิธีการหมักทำปุ๋ย วิธีเผาในเตาเผา และวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

***นอกจากวิธีข้างต้นแล้วผลิตภัณฑ์ พิโก้ เป็นผงเชื้อจุลินทรีย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาในเรื่อง น้ำชะขยะที่เน่า และกลิ่นเหม็นของขยะที่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน และภาคอื่นๆ ****

ใส่ความเห็น