You are currently viewing มลพิษทางกลิ่น ปัญหาเดือดร้อน “ชุมชน” กับ “โรงงานอุตสาหกรรม”

ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง “ชุมชน” กับ “โรงงานอุตสาหกรรม” เป็นปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานานมีให้เห็นบ่อยหลายพื้นที่ เนื่องจากกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ต้องอาศัยพลังงานเชื้อเพลิง และการระบายน้ำเสีย กลิ่นเหม็นล้วนเป็นมลพิษทั้งสิ้น ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะชาวบ้านในชุมชนโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมต้องเผชิญกลิ่น น้ำเสีย อากาศแย่ มลภาวะต่าง ๆ ตลอดถึงภาพการประท้วงระหว่างชาวบ้านกับโรงงานจึงเสนอให้เห็นบ่อยในหลายๆ สื่อบางแห่งเกิดการปะทะรุนแรง โรงงานต้องปิดตัวลงก็มี

ปัจจุบันยังมีโรงงานอีกหลายแห่งที่มีปัญหาระหว่างชุมชน และหาทางแก้ไขทั้งการจัดระเบียบอาคาร สร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำเสีย การติดตั้งเครื่องมือบำบัดกลิ่น รวมถึงการออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาน้ำเสีย กลิ่นเน่าเหม็นโดยเฉพาะ หรือแม้แต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู ไก่ เป็ด มักมีกลิ่นมูลสัตว์ลอยคละคลุ้งทั่วบริเวณ ดังนั้นการทำฟาร์มเกษตร การออกแบบโรงงานใด ๆ เจ้าของต้องคำนึงสภาพแวดล้อมไม่ให้กระทบต่อชุมชนด้วย โดยเริ่มจากทำแผนประชาคมเพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจระหว่างชาวบ้านในชุมชน ป้องกันปัญหาขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ใส่ความเห็น