You are currently viewing ผลกระทบของน้ำเสีย มีอะไรบ้าง
  • Post category:Knowledge / Article
  1. “มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้
  2. “เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำ และในบริเวณใกล้เคียงทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
  3. “เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและเป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช
  4. “ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว
  5. “เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มมากขึ้น

***** สามารถติดตามดูข้อมูลหรือสาระความรู้อื่นๆ ได้จากเพจต่อไป****

ใส่ความเห็น