You are currently viewing ประชุมปรึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร
  • Post category:News

ประชุมปรึกษาวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร Pico Alive นาย จีรศักดิ์ นาคานารา และทีมงาน เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ นายโกมุท ทีฑธนานนท์ ท่านนายกเทศมนตรีนคร สกลนคร ได้ร่วมปรึกษาหารือถึงปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาและป้องกันเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อสิ่งที่ดีให้กับประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเรื่องกลิ่นและการบำบัดน้ำเสีย เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น