You are currently viewing น้ำเสียเกิดจากอะไร? และปัจจัยใดบ้าง?
  • Post category:Knowledge / Article

น้ำเสียเกิดจากน้ำที่มีสิ่งปฏิกูลที่ไม่พึงปรารถนาปนอยู่ การปนเปื้อนของสิ่งสกปรกเหล่านี้จะทำให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงไปจนอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้สิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในน้ำเสียได้แก่น้ำมัน ไขมัน ผงซักฟอก สบู่ ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเหม็นและเชื้อโรคต่าง ๆ โดยปัจจุบันแหล่งที่มาของน้ำเสียจะแบ่งได้เป็น 4 แหล่งใหญ่ ๆ ดังนี้

น้ำเสียเกิดจากอะไร?

  1. น้ำเสียจากแหล่งชุมชน มาจากกิจกรรมสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น
  2. น้ำเสียจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสียจากขบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งสกปรกในน้ำเสียจะเป็นพวกสารเคมีที่เป็นพิษและพวกโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง
  3. น้ำเสียจากอาคาร เป็นน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำในการอุปโภค บริโภคของผู้ที่อยู่ภายในอาคาร เช่น การขับถ่าย การประกอบอาหาร การซักล้าง เป็นต้น
  4. สิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆ ในอาคาร อาจประกอบไปด้วย ของแข็ง สารเคมี สารอินทรีย์ หรือจุลินทรีย์ก่อโรค ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่จะต้องควบคุมน้ำเสียไม่ให้เกินค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ใส่ความเห็น