You are currently viewing น้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มไก่ส่งกลิ่นเหม็น!! รบกวน สร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง

การจัดการของเสียในฟาร์มสัตว์ปีก (Waste management) ของเสียจากฟาร์มสัตว์ปีกนับวันจะยิ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากมีการขยายฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ปีกให้ใหญ่ขึ้น เลี้ยงสัตว์ปีกจำนวนมากขึ้น ของเสียจากฟาร์มที่มีผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เสียงร้องของสัตว์ ซากไก่ที่ตาย กลิ่นรบกวนจากของเสียและน้ำเสีย และมีสิ่งที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญแมลงพาหะ เช่น หนู แมลงวัน ฯลฯ และสิ่งที่ ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำและอากาศ ฯลฯ ส่งผลกระทบด้านสุขอนามัย โรคติดต่อต่างๆ สาเหตุหลักนั้นมาจากของเสีย น้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์ และการจัดการที่ไม่เหมาะสม โดยน้ำเสียจากฟาร์มไก่ ประกอบไปด้วย ของเสียจำพวกเลือด ไขมันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนอื่นๆ เช่น เศษเนื้อ เล็บ กระดูก ขน รวมทั้งมูลจากคอกพัก หรือส่วนที่ค้างอยู่ในลำไส้ จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการ การบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการจัดการที่ดี การควบคุมกลิ่นเหม็นและแมลงพาหะ จะช่วยลดปัญหามลภาวะที่เกิดจากฟาร์มไก่ ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมชุมชน พร้อมทั้งเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในการอยู่ร่วมกันภายในชุมชนด้วย

ใส่ความเห็น