You are currently viewing ทราบหรือไม่รูปแบบน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรคืออะไร?

โดยรูปแบบน้ำเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรส่วนใหญ่มักจะเกิดจาก 2 แหล่งหลักๆ หนึ่งคือจากมูลที่มีกากของวัตถุดิบอาหารต่างๆ หลงเหลืออยู่ สองคือน้ำที่ล้างโรงเรือนหรือแม้แต่น้ำที่ล้างตัวสุกรเองก็ตามซึ่งทั้งสองมีองค์ประกอบดังนี้

1. สารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น กากข้าวโพด กากถั่วเหลือง วัตถุดิบอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบทดแทนต่างๆ ที่สัตว์ไม่สามารถย่อยได้อย่างสมบูรณ์ โดยสารอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายได้ แต่ต้องพึ่งพาการทำงานจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่สามารถกำจัดสารเหล่านี้ได้

2. สารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดจากสัตว์ขับถ่ายออกมา หรือแม้แต่ตะกอนของสารเคมีที่ มีการใช้ในฟาร์มเมื่อทำปฏิกิริยาแล้วก็ยังคงหลงเหลือแร่ธาตุบางตัว เช่น คลอไรด์, ซัลเฟอร์ อยู่ในฟาร์มเลี้ยงสุกร

จากของเสียที่เกิดขึ้นในฟาร์มสุกรข้างต้น ส่งผลให้การบำบัดของเสียจากฟาร์มสุกรนั้นนับเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง ระบบการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรนั้นมีหลากหลาย การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกมีความเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ใส่ความเห็น