ถ้าขาดจุลินทรีย์ในแหล่งน้ำ จะเกิดอะไรขึ้น?

        “ น้ำ ” เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไปสามารถเกิดการทดแทนอยู่ตลอดเวลา ด้วยกระบวนการ การระเหย การควบแน่น การเกิดฝนตก การรวมตัวของน้ำ กระบวนการเหล่านี้ส่งผลให้น้ำไม่หมดไป เช่น ไอน้ำผันแปรเป็นสภาพเม็ดฝน ฝนที่เกิดขึ้นนั้นจะตกลงสู่ผิวโลกและจะถูกเก็บไว้ ในดิน แหล่งน้ำ อย่าง ลำน้ำ อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ และทะเลหรือมหาสมุทร และในต้นไม้ แล้วน้ำเหล่านั้นจะระเหยเป็นไอน้ำสู่บรรยากาศ ซึ่งถ้ามีความเย็นเพียงพอ มีแกนฝุ่นดูดความชื้นและมีไอน้ำปริมาณที่เพียงพอ ก็จะตกเป็นฝน วนเวียนอยู่ในวัฏจักรน้ำอย่างสม่ำเสมอ

 ภาพ the water cycle

        ทั้งนี้กระบวนการต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องพึงพาอาศัยสิ่งมีชีวิต และหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือเจ้า “จุลินทรีย์ ” เป็นส่วนประกอบที่ทำให้กระบวนการของวัฏจักรน้ำ ก่อให้เกิดความสมดุลตามธรรมชาติด้วยกับบทบาทการทำงานดังต่อไปนี้
        1. จุลินทรีย์จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชัน รีดักชัน การสังเคราะห์ การย่อยสลาย ธาตุ สารประกอบต่างๆจนเปลี่ยนรูป หมุนเวียน เป็นวัฏจักรต่อไป
        2.จุลินทรีย์สามารถเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารประกอบต่างๆ ด้วยการระเหยกลายเป็นไอ การละลาย และการย่อยสลาย
        3.จุลินทรีย์จะกำจัดสารอินทรีย์ ธาตุอาหาร พืช และสิ่งเจือปนต่างๆ ทำให้เกิดการฟอกตัวของน้ำตามธรรมชาติ
        4.จุลินทรีย์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงานแสง และพลังงานเคมีเปลี่ยนไปเป็น
ชีวมวลของสิ่งมีชีวิตต่างๆ
        5.กระบวนการเมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ทำให้เกิดการสะสมของสารต่างๆ เช่นการทับถมกันของซากสิ่งมีชีวิตที่ถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
        6. ก่อให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะบรรยากาศแบบไร้ออกซิเจน ไปเป็นมีออกซิเจน เช่น
ไซยาโนแบคทีเรีย และสาหร่าย
        7. จุลินทรีย์ก่อให้เกิดอันตรกิริยาทั้งทางบวก และทางลบต่อพืชน้ำ สัตว์น้ำ รวมไปถึงจุลินทรีย์ด้วยกันเอง เช่นอันตรทางบวกการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำของเชื้อราจากโมเลกุลใหญ่ไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก ทำให้แบคทีเรียขนาดเล็กกว่าสามารถนำสารอาหารไปใช้ให้เกิดพลังงานต่อไปได้ในอันตรกิริยาทางลบจุลินทรีย์หลายสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคต่อ สัตว์น้ำ พืชน้ำได้

        โลกของเราถูกปกคลุมไปด้วยน้ำร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด แบ่งเป็นน้ำเค็มร้อยละ 97.5 และอีก 2.5 เป็นน้ำจืด ในแหล่งน้ำทั้งหมดล้วนมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่  เนื่องจากโครงสร้างที่พิเศษของมันทำให้สามารถอยู่ได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม ส่งผลทั้งทางบวก และทางลบต่อสภาพแวดล้อม เป็นส่วนประกอบสำคัญของความสมดุลในแหล่งน้ำ หากเราให้ความสนใจในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในแหล่งน้ำ เราก็ไม่ควรมองข้ามสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอย่างเจ้าจุลินทรีย์ เพราะเจ้าจุลินทรีย์นี้แหละจะเป็นตัวไขปริศนาความหลากหลายของสภาพแวดล้อมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ติดตามเรื่องราวมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้ที่นี่ ในตอนต่อไปค่ะ