คุณจีรศักดิ์ นาคานารา CEO บริษัท พิโก อไลฟ์ จำกัด พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมกับคุณสยาม โชคสว่างวงศ์ Vice President CP ALL  PCL พร้อมทีมผู้บริหาร CP All และ PIM (สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์) เพื่อวางแผน ต่อยอด และรับคำแนะนำทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมเรื่องการสร้างความยั่งยืนทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกัน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ  อาคาร CP ALL Academy

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อยอดปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน 7 Go Green 

ขอบพระคุณที่วางใจใน Pico Alive Solution 

รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้น้ำ ลดการใช้สารเคมี สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน