You are currently viewing ของเสียจากฟาร์มสุกรเป็นสาเหตุหลักของน้ำเสีย

เมื่อการเลี้ยงสัตว์ขยายตัวเพิ่มขึ้น ข้อจำกัดของฟาร์ม เช่น ฟาร์มเลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ในประเทศไทยทั่วไปมักมีการเลี้ยงในพื้นที่ที่มีอยู่จำกัด การขยายการเลี้ยงส่วนใหญ่จึงเป็นการเพิ่มจำนวนคอกและจำนวนเลี้ยงบนพื้นที่ขนาดเล็ก ฟาร์มเลี้ยงสุกรจึงประสบปัญหาต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ

1. ฟาร์มเป็นแหล่งของกลิ่นเหม็น แมลงวัน จากเล้า ตัวสัตว์ และจากมูลสัตว์ที่กองพักอยู่ในฟาร์ม หรือในบ่อพักมูลเหลวที่ขาดการบำบัด

2. ฟาร์มเป็นแหล่งของน้ำเสีย จากการไหลล้นของน้ำเสียที่ยังไม่มีระบบบำบัดจากเล้าสุกรออกจากบ่อพักน้ำเสีย ซึ่งมีขนาดบ่อไม่พอเพียงต่อน้ำเสีย

สิ่งขับถ่ายและลักษณะของน้ำเสียในฟาร์ม

***ปริมาณของสิ่งขับถ่ายที่เกิดขึ้นในฟาร์มแต่ละวัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ขนาด อายุของสัตว์ และขึ้นกับขนาดของฟาร์มหรือจำนวนสัตว์ยืนคอกด้วย ลักษณะของน้ำเสียในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ยังขึ้นอยู่กับวิธีการทำความสะอาด ของเสียที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะที่เป็นของแข็งหรือของเหลวที่ไหลได้แตกต่างกัน การจัดการเคลื่อนย้ายของเสียจึงอาศัยลักษณะโรงเรือนและระบบการระบายของเสีย ด้วยวิธีการต่างๆ กัน และรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ที่แตกต่างกันด้วย***

ใส่ความเห็น